Người Dùng

Các API về người dùng cho phép bạn đăng ký tài khoản và lấy mã truy cập.

Đăng Ký

API này cho phép bạn đăng ký một tài khoản mới trên hệ thống của SuperShip.

Endpoint

post/v1/partner/auth/register

Request

Các Tham Số

Thuộc_TínhBắt_BuộcKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
projectStringTên Shop/Công Ty. Ví dụ: HMN Store.
nameStringHọ và tên Người Đại Diện. Ví dụ: Hoàng Mạnh Nam.
phoneStringSố Điện Thoại của Shop/Công ty. Ví dụ: 0989998888.
emailStringEmail của Shop/Công ty. Ví dụ: hmn.store@gmail.com.
passwordStringMật Khẩu.
partnerStringMã Bí Mật. Dành cho các Đối Tác Thương Mại Điện Tử lớn với SuperShip.

Ví Dụ

curl --request POST \
   --url https://api.mysupership.vn/v1/partner/auth/register \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{
  	"project": "HMN Store",
  	"name": "Hoàng Mạnh Nam",
  	"phone": "0989998888",
  	"email": "hmn.store@gmail.com",
  	"password": "323423",
  	"partner": "lPxLuxfiTotCyZ1ZnQjMepUL24HLd05ybNBhVGFN"
  }'

Response

Kết Quả Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
projectStringTên Shop/Công Ty. Ví dụ: HMN Store.
nameStringHọ và tên Người Đại Diện. Ví dụ: Hoàng Mạnh Nam.
phoneStringSố Điện Thoại của Shop/Công ty. Ví dụ: 0989998888.
emailStringEmail của Shop/Công ty. Ví dụ: hmn.store@gmail.com.
referralStringMã Giới Thiệu. Ví dụ: PLOKJ52747.
token_typeStringLoại Token. Ví dụ: Bearer.
expires_inIntegerKhoảng thời gian (giây) hết hạn của Access Token. Ví dụ: 31536000.
access_tokenStringAccess Token. Ví dụ: ZT2PS0pmHPHDKjRu6EMIcoM8rFM8XYHZ1Ye3zRiQ.

Ví dụ

{
  "status": "Success",
  "results": {
    "code": "S748146",
    "project": "HMN Store",
    "name": "Hoàng Mạnh Nam",
    "phone": "0989998888",
    "email": "hmn.store@gmail.com",
    "referral": "PLOKJ52747",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 31536000,
    "access_token": "<Access-Token>"
  }
}
Cập Nhật Lần Cuối: 5/5/2023, 6:28:18 PM