Các Thay Đổi

v1.0.12 (06-05-2023)

Thêm

v1.0.11 (02-06-2022)

Thêm

 • Bổ sung quy định về cách viết Tên Thương Hiệu của SuperShip.
 • Bổ sung nguồn ảnh Logo SuperShip gốc có chất lượng cao.
 • Bổ sung các trường thông tin mới trong Cập Nhật Mẫu của Webhooks.

v1.0.10 (17-10-2021)

Thêm

 • Bổ sung Khổ giấy K46 trong API In Nhãn Đơn Hàng.

v1.0.9 (11-10-2021)

Thêm

 • Bổ sung Mã Phân Loại trong Kết Quả Trả Về API Tạo Đơn Hàng.

v1.0.8 (10-03-2021)

Thêm

 • API tạo Token dành cho in Nhãn Giao Hàng.
 • API mới dành cho in Nhãn Giao Hàng thông qua Token.

Sửa

 • API lấy Thông Tin Đơn Hàng yêu cầu Xác Thực Người Dùng.
 • Hỗ trợ lấy Thông Tin Đơn Hàng qua Mã Đơn Hàng của Người Gửi.

Xóa

 • Xóa API lấy Hành Trình Đơn Hàng.

v1.0.7 (21-11-2020)

Thêm

 • Thêm trường pickup_namepickup_contact trong API tạo đơn hàng.

Sửa

 • Điều chỉnh trường pickup_communecommune thành bắt buộc trong API tạo đơn hàng.
 • API tính cước phí yêu cầu Xác Thực Người Dùng để tính phí vận chuyển riêng cho từng khách hàng.

v1.0.6 (01-04-2020)

Thêm

 • API danh sách trạng thái đơn hàng.

Sửa

 • Bổ sung các ghi chú của SuperShip trong API lấy thông tin đơn hàng.

v1.0.5 (19-09-2018)

Sửa

 • Bổ sung cách thêm danh sách sản phẩm trong API tạo đơn hàng.

v1.0.4 (14-09-2018)

Thêm

 • API chỉnh sửa thông tin kho hàng.

Sửa

 • Bổ sung trường Đổi/Lấy hàng về trong API tạo đơn hàng.

v1.0.3 (12-08-2018)

Thêm

 • API hiển thị danh sách các Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã mà SuperShip đang hỗ trợ lấy, giao và trả hàng.

v1.0.2 (08-08-2018)

Thêm

 • API in nhãn giao hàng.
 • API đăng ký tài khoản khách hàng dành cho Đối Tác Thương Mại Điện Tử.
 • API lấy mã xác thực bằng Password Grant Tokens.

v1.0.1 (10-07-2018)

Thêm

 • API tạo đơn hàng mới.
 • Cập Nhật Mẫu trạng thái đơn hàng Webhook.

Sửa

 • API tính cước phí gửi hàng.
 • API lấy thông tin đơn hàng.
Cập Nhật Lần Cuối: 5/5/2023, 6:28:18 PM