Các Thay Đổi

v1.0.5 (19-09-2018)

Sửa

 • Bổ sung cách thêm danh sách sản phẩm trong API tạo đơn hàng.

v1.0.4 (14-09-2018)

Thêm

 • API chỉnh sửa thông tin kho hàng.

Sửa

 • Bổ sung trường Đổi/Lấy hàng về trong API tạo đơn hàng.

v1.0.3 (12-08-2018)

Thêm

 • API hiển thị danh sách các Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã mà SuperShip đang hỗ trợ lấy, giao và trả hàng.

v1.0.2 (08-08-2018)

Thêm

 • API in nhãn giao hàng.
 • API đăng ký tài khoản khách hàng dành cho Đối Tác Thương Mại Điện Tử.
 • API lấy mã xác thực bằng Password Grant Tokens.

v1.0.1 (10-07-2018)

Thêm

 • API tạo đơn hàng mới.
 • Cập Nhật Mẫu trạng thái đơn hàng Webhook.

Sửa

 • API tính cước phí gửi hàng.
 • API lấy thông tin đơn hàng.
Cập Nhật Lần Cuối: 2018-9-19 11:46:05