Kho Hàng

Các API về kho hàng cho phép bạn tạo, xem, cập nhật và xóa một hay nhiều kho hàng.

Lấy Thông Tin Kho Hàng

API này cho phép bạn lấy thông tin tất cả các kho hàng hiện có.

Endpoint

get/v1/partner/warehouses

Request

Ví dụ

curl --request GET \
   --url https://api.mysupership.vn/v1/partner/warehouses \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Authorization: Bearer <Access-Token>'

Response

Kết Quả Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
codeStringMã Kho Hàng. Ví dụ: W1BZE00005.
nameStringTên Kho Hàng. Ví dụ: Kho Bàu Cát.
addressStringĐịa Chỉ Kho Hàng. Ví dụ: 37 Bàu Cát 1.
formatted_addressStringĐịa Chỉ Đầy Đủ của Kho Hàng. Ví dụ: 37 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
statusStringTrạng Thái của Kho Hàng. Ví dụ: 1.
Các giá trị có thể:
- Đang Hoạt Động: 1.
- Dừng Hoạt Động: 2.
status_nameStringTên Trạng Thái của Kho Hàng.
primaryStringCấu Hình Kho Mặc Định. Ví dụ: 2.
Các giá trị có thể:
- Kho Mặc Định: 1.
- Kho Thường: 2.
primary_nameStringTên Cấu Hình Kho Mặc Định.
created_atString- Thời Gian Tạo của Kho Hàng. Ví dụ: 2018-07-03T17:18:29+07:00.
- Định dạng ISO 8601
updated_atString- Thời Gian Cập Nhật của Kho Hàng. Ví dụ: 2018-07-03T17:18:29+07:00.
- Định dạng ISO 8601

Ví dụ

{
  "status": "Success",
  "results": [
    {
      "code": "WCQ1I07047",
      "name": "Kho Hoàng Nam",
      "address": "47 Huỳnh Văn Bánh",
      "formatted_address": "47 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh",
      "status": "1",
      "status_name": "Hoạt Động",
      "primary": "2",
      "primary_name": "Kho Thường",
      "created_at": "2018-08-14T03:35:58+07:00",
      "updated_at": "2018-08-14T03:44:43+07:00"
    },
    {
      "code": "WLKGT07050",
      "name": "Kho Hbt",
      "address": "47 Lê Lợi",
      "formatted_address": "47 Lê Lợi, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội",
      "status": "1",
      "status_name": "Hoạt Động",
      "primary": "1",
      "primary_name": "Kho Mặc Định",
      "created_at": "2018-08-14T03:44:43+07:00",
      "updated_at": "2018-08-14T04:15:48+07:00"
    }
  ]
}

Tạo Kho Hàng

API này cho phép bạn tạo một kho hàng mới.

Endpoint

post/v1/partner/warehouses/create

Request

Các Tham Số

Thuộc_TínhBắt_BuộcKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
nameStringTên Kho Hàng. Ví dụ: Kho Bàu Cát.
phoneStringSố Điện Thoại của Người Liên Lạc. Ví dụ: 0989999888.
contactStringTên của Người Liên Lạc. Ví dụ: Trần Ngọc Minh.
addressStringĐịa Chỉ của Kho Hàng. Ví dụ: 56 Trương Công Định.
provinceStringTên Tỉnh/Thành Phố của Kho Hàng. Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh.
districtStringTên Quận/Huyện của Kho Hàng. Ví dụ: Quận Tân Bình.
communeStringTên Phường/Xã của Kho Hàng. Ví dụ: Phường 14.
primaryStringCấu Hình Kho Mặc Định. Ví dụ: 2.
Các giá trị có thể:
- Kho Mặc Định: 1.
- Kho Thường: 2.
partnerKhôngStringMã Bí Mật. Dành cho các Đối Tác Thương Mại Điện Tử lớn với SuperShip.

Ví Dụ

curl --request POST \
   --url https://api.mysupership.vn/v1/partner/warehouses/create \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Authorization: Bearer <Access-Token>' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{
    "name": "Kho HM",
    "phone": "0989999888",
    "contact": "Trần Cao Cường",
    "address": "47 Lê Lợi",
    "province": "Thành phố Hồ Chí Minh",
    "district": "Quận Tân Bình",
    "commune": "Phường 14",
    "primary": "1"
  }'

Response

Kết Quả Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
codeStringMã Kho Hàng. Ví dụ: W1BZE00005.
nameStringTên Kho Hàng. Ví dụ: Kho Bàu Cát.
addressStringĐịa Chỉ Kho Hàng. Ví dụ: 37 Bàu Cát 1.
formatted_addressStringĐịa Chỉ Đầy Đủ của Kho Hàng. Ví dụ: 37 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
statusStringTrạng Thái của Kho Hàng. Ví dụ: 1.
Các giá trị có thể:
- Đang Hoạt Động: 1.
- Dừng Hoạt Động: 2.
status_nameStringTên Trạng Thái của Kho Hàng.
primaryStringCấu Hình Kho Mặc Định. Ví dụ: 2.
Các giá trị có thể:
- Kho Mặc Định: 1.
- Kho Thường: 2.
primary_nameStringTên Cấu Hình Kho Mặc Định.
created_atString- Thời Gian Tạo. Ví dụ: 2018-07-03T17:18:29+07:00.
- Định dạng ISO 8601
updated_atString- Thời Gian Cập Nhật. Ví dụ: 2018-08-14T03:44:43+07:00.
- Định dạng ISO 8601

Ví dụ

{
  "status": "Success",
  "results": {
    "code": "WLKGT07050",
    "name": "Kho HBT",
    "address": "47 Lê Lợi",
    "formatted_adress": "47 Lê Lợi, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội",
    "status": "1",
    "status_name": "Hoạt Động",
    "primary": "1",
    "primary_name": "Kho Mặc Định",
    "created_at": "2018-08-14T03:44:43+07:00",
    "updated_at": "2018-08-14T03:44:43+07:00"
  }
}

Sửa Kho Hàng

API này cho phép bạn sửa một kho hàng hiện có.

LƯU Ý

Để thay đổi các giá trị về Địa Chỉ, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành Phố thì hãy Tạo Kho Hàng Mới.

Endpoint

post/v1/partner/warehouses/update

Request

Các Tham Số

Thuộc_TínhBắt_BuộcKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
codeStringMã Kho Hàng. Ví dụ: WLKGT07050.
nameStringTên Kho Hàng. Ví dụ: Kho Bàu Cát.
phoneStringSố Điện Thoại của Người Phụ Trách kho hàng. Ví dụ: 0989999888.
contactStringTên của Người Liên Lạc. Ví dụ: Trần Ngọc Minh.

Ví Dụ

curl --request POST \
   --url https://api.mysupership.vn/v1/partner/warehouses/update \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Authorization: Bearer <Access-Token>' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{
    "code": "WLKGT07050",
    "name": "Kho Hbt",
    "phone": "0989999888",
    "contact": "Dương Mạnh Quân"
  }'

Response

Kết Quả Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
codeStringMã Kho Hàng. Ví dụ: WLKGT07050.
diffObjectCác trường xuất hiện trong Object này là giá trị được cập nhật thành công. Ví dụ: trường name đã được cập nhật từ Trần Cao Cường sang Lê Nam Quân.
updated_atString- Thời Gian Cập Nhật. Ví dụ: 2018-08-14T15:03:59+07:00.
- Định dạng ISO 8601

Ví dụ

{
  "status": "Success",
  "results": {
    "code": "WLKGT07050",
    "diff": {
      "name": "Kho Ba Đình",
      "contact": "Lê Nam Quân"
    },
    "updated_at": "2018-08-14T15:03:59+07:00"
  }
}
Cập Nhật Lần Cuối: 5/5/2023, 6:28:18 PM