Giới Thiệu

SuperShip APIs cho phép lập trình viên sử dụng các API để tương tác với dữ liệu trên hệ thống của SuperShip.

Liên Hệ

Các khách hàng, đối tác cần hỗ trợ, hợp tác thì có thể liên hệ:

Request Format

  • Giá trị Accept trong header request phải là application/json.
  • Giá trị Content-Type trong header request phải là application/json.

Response Format

Giá trị sẽ là JSON khi request gửi kèm thông tin Accept có giá trị là application/json.

Thành công
{
    "status": "Success",
    "results": "<Dữ-Liệu-Thành-Công>"
}
Thất bại
{
    "status": "Error",
    "errors": "<Thông-Tin-Chi-Tiết-Lỗi>"
}

Môi Trường

Cập Nhật Lần Cuối: 3/9/2021, 8:00:52 PM