Xác Thực

Các Request có yêu cầu xác thực người dùng thì phải gửi kèm các thông tin như sau trong Headers.

KeyValue
Acceptapplication/json
AuthorizationBearer Access-Token

Trong đó Access-Token là Mã Xác Thực của người dùng.

BẠN CÓ BIẾT

Hiện tại, có 2 cách để lấy Access-Token, dùng Personal Access Tokens hoặc Password Grant Tokens.

Personal Access Tokens

Xem Access-Token tại phần API của SuperShip.

Password Grant Tokens

API này cho phép bạn lấy Mã Xác Thực của người dùng thông qua email và mật khẩu.

Endpoint

post/v1/partner/auth/login

Request

Các Tham Số

Thuộc_TínhBắt_BuộcKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
client_idStringClient ID cấp cho Đối Tác. Ví dụ: AZN6QUo40w.
client_secretStringClient Secret cấp cho Đối Tác. Ví dụ: C4fFVeFPkISEDQ8acNo9oSHUd8yIGuvoLWJdX9zY.
usernameStringEmail của Shop/Công ty. Ví dụ: hmn.store@gmail.com.
passwordStringMật Khẩu.
partnerStringMã Bí Mật. Dành cho các Đối Tác Thương Mại Điện Tử lớn với SuperShip.

Ví Dụ

curl --request POST \
   --url https://api.mysupership.vn/v1/partner/auth/login \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{
  	"client_id": "AZN6QUo40w",
  	"client_secret": "C4fFVeFPkISEDQ8acNo9oSHUd8yIGuvoLWJdX9zY",
  	"username": "hmn.store@gmail.com",
  	"password": "323423",
  	"partner": "lPxLuxfiTotCyZ1ZnQjMepUL24HLd05ybNBhVGFN"
  }'

Response

Kết Quả Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
token_typeStringLoại Token. Ví dụ: Bearer.
expires_inIntegerKhoảng thời gian (giây) hết hạn của Access Token. Ví dụ: 31536000.
access_tokenStringAccess Token. Ví dụ: ZT2PS0pmHPHDKjRu6EMIcoM8rFM8XYHZ1Ye3zRiQ.
refresh_tokenStringRefresh Token. Sau khi Access Token hết hạn, vui lòng dùng mã này để có được Access Token mới. Ví dụ: LCP0zszcHyvfkwCwqlP04qFCYNxQCcplWxLfXakl.

Ví dụ

{
  "status": "Success",
  "results": {
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 31536000,
    "access_token": "<Access-Token>",
    "refresh_token": "<Refresh-Token>"
  }
}
Cập Nhật Lần Cuối: 3/9/2021, 8:00:52 PM