Xác Thực

Các Request có yêu cầu xác thực người dùng thì phải gửi kèm các thông tin như sau trong Headers.

KeyValue
Acceptapplication/json
AuthorizationBearer Access-Token

Trong đó Access-Token là Mã Xác Thực của người dùng.

BẠN CÓ BIẾT

Hiện tại, có 2 cách để lấy Access-Token, dùng Personal Access Tokens hoặc Password Grant Tokens.

Personal Access Tokens

Xem Access-Token tại phần API của SuperShip.

LƯU Ý

 • Mục này dành cho các đơn vị muốn kết nối thông qua Token Được Cung Cấp Sẵn, các khách hàng cá nhân hoặc các đơn vị chỉ có 1 Shop cần kết nối.
 • Phần lớn Khách Hàng/Đối Tác sử dụng Phương Thức Xác Thực này.

Password Grant Tokens

API này cho phép bạn lấy Mã Xác Thực của người dùng thông qua email và mật khẩu.

LƯU Ý

Mục này chỉ dành cho đối tác Sàn Thương Mại Điện Tử, Các Đơn Vị Phần Mềm có nhiều khách hàng bên trong cần kết nối SuperShip.

Endpoint

post/v1/partner/auth/login

Request

Các Tham Số

Thuộc_TínhBắt_BuộcKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
client_idStringClient ID cấp cho Đối Tác. Ví dụ: AZN6QUo40w.
client_secretStringClient Secret cấp cho Đối Tác. Ví dụ: C4fFVeFPkISEDQ8acNo9oSHUd8yIGuvoLWJdX9zY.
usernameStringEmail của Shop/Công ty. Ví dụ: hmn.store@gmail.com.
passwordStringMật Khẩu.
partnerStringMã Bí Mật. Dành cho các Đối Tác Thương Mại Điện Tử lớn với SuperShip.

Ví Dụ

curl --request POST \
   --url https://api.mysupership.vn/v1/partner/auth/login \
   --header 'Accept: application/json' \
   --header 'Content-Type: application/json' \
   --data '{
  	"client_id": "AZN6QUo40w",
  	"client_secret": "C4fFVeFPkISEDQ8acNo9oSHUd8yIGuvoLWJdX9zY",
  	"username": "hmn.store@gmail.com",
  	"password": "323423",
  	"partner": "lPxLuxfiTotCyZ1ZnQjMepUL24HLd05ybNBhVGFN"
  }'

Response

Kết Quả Trả Về

Thuộc_TínhKiểu_DLMô_Tả_Chi_Tiết
token_typeStringLoại Token. Ví dụ: Bearer.
expires_inIntegerKhoảng thời gian (giây) hết hạn của Access Token. Ví dụ: 31536000.
access_tokenStringAccess Token. Ví dụ: ZT2PS0pmHPHDKjRu6EMIcoM8rFM8XYHZ1Ye3zRiQ.

Ví dụ

{
  "status": "Success",
  "results": {
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 31536000,
    "access_token": "<Access-Token>"
  }
}
Cập Nhật Lần Cuối: 5/5/2023, 6:28:18 PM